Om foreningen

Trekkers Norge er en fan basert forening med utgangspunkt i serien Star Trek og den etikk serien bygger på. For Trekkers Norge er det sentralt å spre informasjon om og øke interessen for serien Star Trek gjennom å stimulere til og være behjelpelig med opprettelse av lokallag samt ved å utvikle nasjonale Star Trek kongresser.

Kontonummer: 1503.68.17302

Kontakt: post at trekkers dot no

Vedtekter

§ 1 Om foreningen

A. Foreningens navn er «Trekkers Norge» og på engelsk «Trekkers Norway».

B. Prime Directive:

For Trekkers Norge er det sentralt å spre informasjon om og øke interessen for serien Star Trek gjennom å stimulere til og være behjelpelig med opprettelse av lokallag samt ved å utvikle nasjonale Star Trek kongresser.

Trekkers Norge er en fan basert forening med utgangspunkt i serien Star Trek og den etikk serien bygger på. Foreningen er åpen for alle tilhengere av serien som ikke gir utrykk for krenkende og diskriminerende synspunkter med bakgrunn i:

 • Hudfarge eller rase
 • kultur, religion eller livssyn
 • partipolitikk,
 • kjønn/ kjønnsidentitet eller seksuell legning
 • alder, sykdom, handikap eller sosial status og som heller ikke utøver grov uforstand i forhold til miljø og dyreliv eller unødvendig bruk av vold.

C. Foreningens operative drift defineres i egne forskrifter som fattes ved styrevedtak. Disse skal ha et etisk fundament basert på foreningens vedtekter.

Følgende forskrifter gjelder:

 • Medlemskap
 • Fremdriftsplan for Trekkers Norge og for aktivitetsgrupper
 • Trekkers Norges grafiske profil
 • IKT
 • Uniformering og ”rang”
 • Annet

§2 Medlemskap

A. Ordinært medlemsskap.
Medlemskap er åpent for alle, og man regnes som medlem fra den dag man har betalt den årlige kontingenten. Ved å betale kontingenten, godtar man også foreningens vedtekter. Medlemskap tegnet etter 30.september varer i femten måneder. Ellers utløper medlemskapet ved årets utgang.

B. Organisasjoner.
Organisasjoner kan tegne medlemskap i Trekkers Norge. Organisasjonen betaler en årlig kontingent i henhold til forskrift for registrering av medlemskap.

C. Æresmedlemskap.
Personer som har gjort en større innsats for serien Star Trek, eller for Trekkers Norge, kan gjennom enstemmig styrebeslutning velges til æresmedlem. Æresmedlemskap gir gratis medlemskap på livstid. En enstemmig styrebeslutning kan også frata dette æresmedlemskap i henhold til § 2f.

D. Diplommedlemskap.
Personer som mottar utmerkelser fra Trekkers Norge uten å være medlem i foreningen mottar samtidig et diplommedlemskap. Spesifisering av dette settes av styret opp i forskrift for medlemskap. Diplommedlemskap er livsvarig.

E. Prøvemedlemskap.
Prøvemedlemskap i Trekkers Norge er åpent for alle som har godtatt foreningens vedtekter, som ikke tidligere har vært prøvemedlem mer enn én gang i de føreløpende tolv måneder, og som er invitert av lederen i lokallaget hvor prøvemedlemmet hører til. Prøvemedlemskap utgår etter én uke og gir ikke stemmerett ved medlemsmøter.

F. Eksklusjon.
Eksklusjon fra Trekkers Norge skjer først etter at det anklagde medlem har fått anledning til å legge sin sak frem for styret. Gjennom enstemmig vedtak kan styret ekskludere medlemmer, herunder også æresmedlemmer og styremedlemmer, som grovt bryter mot Trekkers Norges vedtekter, eller som skader foreningen og dets virksomhet.

G. Utmelding.
Ønsker et medlem å avbryte sitt medlemskap vil den strykes fra registeret når vedkommende ber om det. Kontingenten refunderes ikke.

§3 Aktivitetsgrupper.

A. Trekkers Norge kan starte aktivitetsgrupper knyttet til geografiske områder i henhold til forskriften.

B. Aktivitetsgruppene skal danne grunnlag for at medlemmene lokalt kan bygge opp et sosialt nettverk, holde visningstreff, spre informasjon om og fremme Trekkers Norge og Star Trek.

C. Aktivitetsgruppene skal benytte Trekkers Norges vedtekter og forskrifter, men kan sette opp egne retningslinjer for drift.

§4 Møter og andre arrangementer.

A. Trekkers Norges og aktivitetsgruppenes arrangementer med filmfremvisninger er åpne for medlemmer som tilfredsstiller foreningens avtale med Paramount i forhold til copyright. Avgift for visning fastsettes av Trekkers Norges styre.

B. Andre arrangementer er åpne for medlemmer og inviterte gjester.

§5 Årsmøtet.

A. Status.
Årsmøtet, eventuelt ekstraordinært årsmøte, er foreningens høyeste besluttende myndighet.

B. Stemmeberettigede.
Ordinære medlemmer og organisasjonsmedlemmer har stemmerett med en (1) stemme.

C. Tidspunkt, innkalling og saker til årsmøtet.

 1. Årsmøtet holdes hvert år innen 1. mai og foregår over to dager.
 2. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller når minst 30 % av medlemmene krever det.
 3. Innkallelse til årsmøtet skal skje skriftlig per post eller per e-post 1 måned på forhånd og skal vedlegges:
 • fullstendig saksliste
 • årsberetning
 • eventuelle forslag til vedtektsendringer
 • regnskap
 • lokallagenes innstilling til styrevalg

D. Forretningsorden for årsmøte.

 1. Årsmøtet med avstemming foregår på fastlagt dato og gjennomføres elektronisk i henhold til forskrift om IKT.
 2. Det skal kun stemmes over saker som er anført i dagsordenen. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende 5 uker før årsmøtet.
 3. Endring av foreningens vedtekter gjøres ved 2/3 flertall. Øvrige vedtak avgjøres ved simpelt flertall.
 4. Møtevedtak trer i kraft umiddelbart dersom ikke annet blir bestemt, bortsett fra av vedtak om oppløsning (§7).
 5. Årsmøtets punkter er åpen for debatt på foreningens nettforum en måned før årsmøtet.
 6. Stemmegivning foretas anonymt i forhold til andre medlemmer utenfor styret.
 7. Resultat av avstemming offentliggjøres på foreningens hjemmeside samt over e-post i løpet av årsmøtets siste dag.

E. Årsmøtet behandler.

 1. Godkjennelse av innkalling, og saksliste
 2. Årsberetning av styrets leder
 3. Behandling av innkomne forslag
 4. Godkjenning av regnskap og budsjett
 5. Valg

F. Styrevalg.

Styret består av maksimum fem og minimum to stemmeberettigede medlemmer, hvorav den ene er leder. I tillegg kan det velges ett varamedlem som har talerett men ikke stemmerett. Lederen skal ikke samtidig være kasserer. Oppgaver som kasserer / materialforvalter og sekretær fordeles mellom styremedlemmene etter avtale.

G. Innstilling til styreverv.

 1. Styremedlemmer velges fra en liste over innstilte kandidater. Samtlige medlemmer kan innstilles til valg til foreningens styre.
 2. Kandidatene innstilles av enten det sittende styret, lokallagsstyret i et lokallag, eller av årsmøtet gjennom et benkeforslag, og skal på forhånd ha sagt seg villig til å stille til valg.

H. Valgperioder.

1 års valgperiode.

I. Revisor.

Revisor velges for 1 år. Revisor reviderer regnskapet før hvert årsmøte.

J. Ektraordinært årsmøte.

Når særskilte forhold krever det kan styret innkalle til ekstraordinært årsmøte, med innkallingsfrist som ved årsmøtet. På det ekstraordinære årsmøtet behandles kun de sakene det ble innkalt for.

§6 Styrets funksjoner, møteavholdelse og beslutningsdyktighet

Styret skal lede Trekkers Norge i samsvar med Trekkers Norges vedtekter og medfølgende forskrifter.

A. Varamedlemmer og fratredelse

Trekker et styremedlem seg i løpet av perioden, trer varamedlemmet inn som stemmeberettiget styremedlem for resten av det fratredende styremedlemmets periode. Trekker flere styremedlemmer seg fra vervet enn det er valgte varamedlemmer, kan styret selv velge inn en kandidat som nytt styremedlem frem til neste årsmøte.

B. Styremøter.

 1. Styremøter holdes så ofte som styret finner det ønskelig og minst annen hver måned.
 2. Styre- og varamedlemmer har møteplikt når møtedato er godkjent av alle innkalte.
 3. Trekkers Norges styremøter er kun åpent for styrets medlemmer, samt eventuelle personer invitert av styrelederen som rådgiver i en bestemt sak.
 4. Ved forfall kan fraværendes mandat leveres til lederen per e-post eller telefon.
 5. Styrevedtak fattes ved simpelt flertall blant de fremmøte og mottatte mandater.
 6. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

C. Tildelte fullmakter.

 1. Fullmakt for signatur og prokura gis i hovedsak leder, samt nestleder hvor leder er utilgjengelig.
 2. Kontaktperson for eksterne henvendelser skal i hovedsak være leder eller nestleder. Lederen kan så delegere oppgaven hvor dette er naturlig.

D. Taushetsplikt i styret.

Saker til behandling i styret er generelt taushetsbelagt. Å bryte mot denne på et vis som kan virke splittende for styret og foreningen, kan gi eksklusjonsgrunnlag i henhold til §2e. I dette tilfelle er styremedlemmet inhabil i saksbehandlingen.

E. Rettledning til styrearbeid.

For øvrige bestemmelser om det daglige styrearbeid henvises det til forskrift om styrearbeid.

§7 Oppløsning av Trekkers Norge.

A. Vedtak om oppløsning av Trekkers Norge kan kun foretas av et årsmøte etterfulgt av et ekstraordinært årsmøte med minst seks måneders mellomrom. Vedtaket krever minst 2/3 flertall.

B. I tilfelle oppløsning skal siste årsmøte bestemme hvilken organisasjon eller formål Trekkers Norges midler skal overføres til.